Add Active Directory Users to the Group in Bulk

Bir ihtiyaç doğrultusunda hazırlamış olduğum bu Script ile PowerShell kullanarak Active Directory kullanıcılarını toplu bir şekilde belirlemiş olduğumuz gruplara üye yapabilmekteyiz.

Scripte github üzerinden ulaşabileceğiniz gibi yazının son kısmından da ulaşabilirsiniz. Öncelikle scriptte bulunan satırları inceleyelim.

Öncelikle Script yapılan tüm işlemleri çıktıları; C:\Import.csv adı altında kaydetmektedir, bu işlem için “Start-Transcript” parametresini kullandım.

$csvPath = Read-Host “Enter the path of the CSV file: “ Satırı ile kullanıcıdan CSV dosyasının yolu soruluyor ve belirtmiş olduğu CSV dosyası $csv = Import-Csv -Path $csvPath satırı ile Import ediliyor.

$groupName = Read-Host “Enter the name of the group: “ satırı ile kullanıcıdan, kullanıcıların Import edilmesi gereken grup ismi soruluyor ve yazmış olduğu Grup AD üzerinde kontrol ediliyor. Eğer ilgili grup AD üzerinde bulunmuyorsa Write-Error satırı ile hata mesajı veriliyor.

Aynı şekilde Script içerisinde Hashtable ve Mesaj satırları bulunuyor, Hashtabler ve mesaj satırları Import işlemi sırasında oluşan tüm aksiyonlar için farklı şekillerde Komut ekranında notification bırakmaktadır.

Active Directory Toplu kullanıcı Import etme scriptine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

<#
=============================================================================================
Name = Cengiz YILMAZ
Date = 1.03.2023
www.cengizyilmaz.net
www.cozumpark.com/author/cengizyilmaz
============================================================================================
#>

[CmdletBinding(SupportsShouldProcess)]

Param()

Start-Transcript -Path "C:\Import.csv"

# CSV Path

$csvPath = Read-Host "Enter the path of the CSV file: "

# CSV Read

$csv = Import-Csv -Path $csvPath

# Group Name

$groupName = Read-Host "Enter the name of the group: "

# Group Search
try {
$group = Get-ADGroup -Identity $groupName -ErrorAction Stop
}
catch {
Write-Error "$groupname group not found"
return
}
 
# Group Check

if ($group -eq $null) {

  Write-Error "$groupName group not found."

  return

}

# Hashtable and Colors

$successMessage = @{

  ForegroundColor = "Green"

}

$errorMessage = @{

  ForegroundColor = "Red"

}

$alreadyMemberMessage = @{

  ForegroundColor = "Cyan"

}

# Transcript

$messages = @()

foreach ($row in $csv) {

  # In the CSV file, the user's name will be in the UserPrincipalName column.

  $userPrincipalName = $row.UserPrincipalName

  # Let's find the user.

  $user = Get-ADUser -Filter { UserPrincipalName -eq $userPrincipalName } -Properties MemberOf

  # If there is no user, let's print an error message.

  if ($user -eq $null) {

    $messages += @{

      Message = "$userPrincipalName user not found in Active Directory."

      Options = $errorMessage

    }

    continue

  }

 

  # If the user is already a member of this group, let's print a message.

  if ($user.MemberOf -contains $group.DistinguishedName) {

    $messages += @{

      Message = "$userPrincipalName user is already a member of $groupName group."

      Options = $alreadyMemberMessage

    }

    continue

  }

 

  # Let's add the user to the group.

  if ($group -ne $null -and $PSCmdlet.ShouldProcess("$userPrincipalName user", "Add to $groupName group")) {

    Add-ADGroupMember -Identity $groupName -Members $user

  }

 

  # Let's write a successful message.

  $messages += @{

    Message = "$userPrincipalName user added to $groupName group."

    Options = $successMessage

  }

}

 

# Let's print the messages on the screen.

$messages | ForEach-Object {

  Write-Host $_.Message -ForegroundColor $_.Options.ForegroundColor

}

# End

Stop-Transcript

Yorum yapın