Exchange Server 2019 TLS Yapılandırılması

Bir önceki yazımız da Exchange Server için TLS bilgisi paylaşmıştık.

Securing Exchange Server 2019 with TLS Protocols – Cengiz YILMAZ | Sys Blog

Bu yazımız da ise Exchange Server 2019’da TLS yapılandırılması nasıl yapılır ve bu işlem için oluşturduğum scriptten bahsedeceğim.

Bu makale, bir PowerShell betiği olan ‘Exchange Server TLS Yapılandırma’ (“TLS Configuration Menu”) anlamak ve kullanmak için detaylı bir rehber için hazırlandı. Betik, bilgisayarda TLS 1.2’nin etkinleştirilmesi ve diğer eski TLS sürümlerinin devre dışı bırakılması işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Exchange Server TLS 1.3 desteklemediği için ilgili script üzerinden TLS 1.3 Enabled seçeneği bulunmamaktadır.

Exchange Server 2019 TLS Configuration Script

<#
=============================================================================================
Name = Cengiz YILMAZ
Microsoft Certified Trainer (MCT) - Microsoft MVP
Date = 18.08.2022
www.cengizyilmaz.com.tr
365gurusu.com
www.cozumpark.com/author/cengizyilmaz
============================================================================================
#>
Function Display-Menu {
  param (
    [string]$Title = 'TLS Configuration Menu'
  )
  Clear-Host
  Write-Host "=============== $Title ================" -ForegroundColor Cyan
  Write-Host '1: Enable TLS 1.2' -ForegroundColor Green
  Write-Host '2: Disable Other TLS Versions' -ForegroundColor Yellow
  Write-Host '3: Exit' -ForegroundColor Red
}

Function Enable-TLS12 {
  $RegPath = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server'
  $Net45Path = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319'
  $Net45Path_WOW64 = 'HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319'
  $Net35Path_WOW64 = 'HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727'
  $Net35Path = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727'
  $StrongCrypto = 'SchUseStrongCrypto'
  $DefaultTlsVersion = 'SystemDefaultTlsVersions'

  # Enable strong crypto on .NET Framework 4.5
  Set-ItemProperty -Path $Net45Path -Name $StrongCrypto -Value '1'
  Set-ItemProperty -Path $Net45Path_WOW64 -Name $StrongCrypto -Value '1'

  # Enable strong crypto on .NET Framework 3.5
  Set-ItemProperty -Path $Net35Path_WOW64 -Name $StrongCrypto -Value '1'
  Set-ItemProperty -Path $Net35Path -Name $StrongCrypto -Value '1'
  
  # Set system default TLS versions for both 4.5 and 3.5
  Set-ItemProperty -Path $RegPath -Name $DefaultTlsVersion -Value '1'
  
  # Enable TLS 1.2
  New-ItemProperty -Path $RegPath -Name 'Enabled' -Value '1' -PropertyType 'DWord' -Force
  Write-Host "TLS 1.2 Enabled" -ForegroundColor Green
}

Function Disable-OtherTLSVersions {
  $TLS10Server = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server'
  $TLS11Server = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server'

  # Disable TLS 1.0
  New-ItemProperty -Path $TLS10Server -Name 'Enabled' -Value '0' -PropertyType 'DWord' -Force

  # Disable TLS 1.1
  New-ItemProperty -Path $TLS11Server -Name 'Enabled' -Value '0' -PropertyType 'DWord' -Force
  
  Write-Host "Other TLS versions have been disabled" -ForegroundColor Yellow
}

$exitLoop = $false

while ($exitLoop -eq $false) {
  Display-Menu
  $choice = Read-Host "Please make a selection"
  
  switch ($choice) {
    '1' {
      Enable-TLS12
    }
    '2' {
      Disable-OtherTLSVersions
    }
    '3' {
      Write-Host "Exiting..." -ForegroundColor Red
      $exitLoop = $true
      break
    }
  }
  
  if ($exitLoop -eq $false) {
    Write-Host 'Press any key to continue ...' -ForegroundColor Magenta
    $x = $host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")
  }
}

Genel Yapısı

Betiğin ana bileşenleri şunlardır:

 1. Display-Menu Fonksiyonu: Menüyü ekrana yazdırır ve kullanıcıya 3 seçenek sunar.
 2. Enable-TLS12 Fonksiyonu: TLS 1.2’yi etkinleştirir.
 3. Disable-OtherTLSVersions Fonksiyonu: Diğer eski TLS sürümlerini devre dışı bırakır.
 4. Ana Döngü: Kullanıcının bir seçenek seçmesini ve betiğin bu seçeneğe göre hareket etmesini sağlar.

Display-Menu Fonksiyonu

Bu fonksiyon, kullanıcıya gösterilecek menüyü ekrana yazdırır. Menü, TLS 1.2’yi etkinleştirmeyi, diğer TLS sürümlerini devre dışı bırakmayı veya programdan çıkmayı seçenek olarak sunar.

Function Display-Menu {
  param (
    [string]$Title = 'TLS Configuration Menu'
  )
  Clear-Host
  Write-Host "=============== $Title ================" -ForegroundColor Cyan
  Write-Host '1: Enable TLS 1.2' -ForegroundColor Green
  Write-Host '2: Disable Other TLS Versions' -ForegroundColor Yellow
  Write-Host '3: Exit' -ForegroundColor Red
}

cengizyilmaz1/ExchangeServerTLSConfiguration (github.com)

Yorum yapın